வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 26 சனி

உம்மிடத்திலுள்ள ஆவியின்வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய்க் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன். (2இரா. 2:9)
வேதவாசிப்பு: 2இராஜாக்கள்.1,2 | யோவான்.7:37-53

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 மே 26 சனி

சத்தியவசன வானொலி, தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளையும் ஊழியத்தின் அனைத்துப்பணிகளின் தேவைகளையும் ஜெபத்தால் தாங்கிவரும் பங்காளர்கள் ஆதரவாளர்களுக்காக நன்றி செலுத்தி, இவ்வூழியத்தோடு இணைந்து செயல்படக்கூடிய புதிய பிரதிநிதிகள், புதிய பங்காளர்களும் ஆதரவாளர்களையும் தேவன் தந்தருள பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

உனக்கு இயேசு யார்?

தியானம்: 2018 மே 26 சனி; வேத வாசிப்பு: 1யோவான் 4:1-6

“…தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மைக் கழுவி, தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென்” (வெளி. 1:6).
ஒவ்வொரு மனித வாழ்வின் மையத்திலும், அவனுடைய மரணத்திலும் கூட அவனோடே இருக்கிறவர் கிறிஸ்து ஒருவரே. கிறிஸ்து இல்லாதவன் உயிரோடே செத்தவன். அவரே மனுஷ வாழ்வின் உரிமையாளர். இது எல்லா மனிதருக்கும் பொதுவானது. ஆண்டவர் தம்மைக் கொடுத்து நம்மை மீட்டதால் அவரே நமக்கு எஜமானரானார்.
இயேசுவை அறிந்து, அவரை பலவிதங்களில் கற்பனைபண்ணி வாழும் கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர். சிலரது பார்வையில் இன்னும் அவர் குழந்தை இயேசு; சிலருக்கு அவர் இன்னமும் சிலுவையில் தொங்கி மரித்த இயேசு; சிலருக்கு அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. நமக்கு இயேசு யாராய் இருக்கிறார்? ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இயேசு தேவை. அவர் இல்லாமல் நமக்கு நித்திய ஜீவன் இல்லை. நாம் அவரை நமது கற்பனையிலுள்ளபடி சித்தரிக்கமுடியாது. உலகத்திற்குரியவர்கள் உலகத் திற்குரியவிதமாகப் பேசுவார்கள். நாமும் அவர்களோடு இணைந்துநிற்க முடியாது. வேதம் நமக்கு கிறிஸ்துவை எப்படி வெளிப்படுத்துகின்றதோ அதுவே சத்தியம்.
இயேசுவோடுகூட வாழ்ந்த யோவான் தன்னையும் சேர்த்துக்கொண்டே பின்வரும் வசனங்களைக் கூறுகிறார், “நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து தமது இரத்தத் தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மைக் கழுவி, தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென்” என்கிறார். ஆம், அப்படியே ஆகட்டும். பாவிகளாகிய நம்மையே ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்குகிறார் என்றால் கிறிஸ்துவின் மகிமைக்கு நாம் எதையாவது யாரையாவது ஒப்பிடமுடியுமா? கிறிஸ்துதான் நமது வாழ்வின் எல்லாமுமாயிருக் கிறார். அவர் நமக்கு யாராய் இருக்கிறார்? வெறுமனே நமது தேவைகளைச் சந்திக்கிறவராக வைத்திருக்கிறோமா? அல்லது, அவரையே ராஜாவும் இரட்சக ராகவும் மகிமைப்படுத்துகிறோமா?
நமது கற்பனைகளை விட்டுவிட்டு, வேதாகமம் வெளிப்படுத்துகின்றவரைப் புரிந்துகொண்டு, அவரை நமது வாழ்வில் மகிமைப்படுத்துவோமாக.
“முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவு யாவும்
என்னை முன்னிட்டு ஆணையிடும் என்று நான் என்னைக்கொண்டே ஆணை யிட்டிருக்கிறேன். இந்த நீதியான வார்த்தை என் வாயிலிருந்து புறப்பட்டது. இது மாறுவது இல்லையென்கிறார்”( ஏசாயா 45:23).
ஜெபம்: ஆண்டவரே, எங்களது தேவைகளைச் சந்திக்கிறவராக மாத்திரம் உம்மை நாங்கள் சேவிக்காமல் உம்மை அறிந்துகொள்ள வேண்டியபடி அறிந்துகொள்வதற்கான மனக்கண்களை திறந்தருளும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம் பிதாவே. ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்