அதிகாலை வேளையில்…

1 2 3 20

அதிகாலை துதி

அதிகாலை வேளையில்…
(மார்ச்-ஏப்ரல் 2021)
Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: சங்கீதம் 113:1-9


சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசைமட்டும் கர்த்தருடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக (சங்.113:3 )


இச்சங்கீதத்தின் ஆசிரியர் யாரென்று குறிப்பிடப்படவில்லை. ஒரு சில வேத விரிவுரையாளர்கள்; இதனை சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி எழுதினார் என்றும், வேறு சிலர் தாவீது எழுதினார் என்றும் கூறுகின்றனர். இதன் ஆசிரியர் யாராயிருந்தாலும் இது ஒரு சிறந்த எழுத்தாளரின் இலக்கிய நடையில் அமைந்துள்ளது. ஒரு நிகழ்வைப் பதிவு செய்யும் எந்த புது எழுத்தாளரும் கேட்கும் யார், என்ன, எப்பொழுது, எங்கே மற்றும் ஏன் என்ற ஐவ்வகை வினாக்களுக்கும் இங்கே பதில் கிடைக்கிறது. இவ்வாறு எழுதுவதற்கு அந்த இளம் எழுத்தாளரை ஆர்வமூட்டியது எவை என நாம் காண்போமா?

யார்?

யார் துதிக்கவேண்டும்? என்று இந்த ஆசிரியர் கேட்கிறார். நாம் அனைவரும். இச்சங்கீதத்தை வாசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் இதில் அடங்குவர். குறிப்பாக கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் என வசனம் 1 கூறுகிறது. மற்ற மக்களைவிட தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் தேவனைத் துதிக்கும் செயலில் அதிகம் ஈடுபடவேண்டும். தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறோம் என்று கூறிக்கொள்ளும் நாம் நமது கடமையை வெளிப்படையாய்த் தெரிவிக்கவேண்டும். தேவனைத் துதிப்பதற்கான காரணங்களை நாம் நன்கு அறிந்துள்ளோம். அவருடைய துதியை அறிவிப்பதற்கு நாமே சிறந்த கருவிகள்.

யாது?

கர்த்தரைத் துதித்தலே தேவனுடைய ஊழியக்காரரின் முதற்கடமையாகும். கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே, துதியுங்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தைத் துதியுங்கள். துதியுங்கள் என்ற சொல் ஒரே வசனத்தில் இருமுறை வந்துள்ளது மிக முக்கியமானது. நாம் தேவனுடைய கிருபையினால் இரட்சிக்கப்பட்டுள்ளோம். எனவே இயல்பாகவும், இடைவிடாமலும் நாம் அவரது துதியைச் சொல்லவேண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணலாம். ஆனால் நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக தேவனைப் போற்றுவது மிகவும் குறைவே. எனவேதான் சங்கீதக்காரன் நம்மைத் தூண்டியெழுப்புவதும் உற்சாகப்படுத்துவதும் அவசியம் என எண்ணினார். தேவனைத் துதியுங்கள் என்று பலமுறை கூறி நாம் அதில் உறுதியாய் இருக்க நம்மை ஊக்கப்படுத்துகிறார்.

எப்பொழுது?

தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் தேவனைத் துதிக்கும் காலத்தைக் குறிப்பதற்கு சங்கீதக்காரர் ஒரு சொற் கோவையை உபயோகப்படுத்துகிறார். அதனை எபிரெய தீர்க்கதரிசிகளைவிட பழங்கால கிரேக்க கவிஞர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தினர். அது சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசைமட்டும் கர்த்தருடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக என்பதாகும் (3).

இக்கவிதை நடையானது தேவனுடைய நாமத்தைத் துதிப்பதற்கு, பகல் நேரம், விழித்திருக்கும் காலம், பொருத்த மான நேரம் அல்லது பொருத்தமற்ற நேரம் என்று எதுவுமே தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு கிடையாது என்று தெரிவிக்கிறது. சூரியன் உதிக்கும் நேரம் தொடங்கி – அதாவது அதிகாலை முதல் அது மறையும் காலம் மட்டும் இடைவிடாமல் தேவனுடைய நாமத்தைத் துதிக்கவேண்டும். அது நாள் முழுவதும், நமது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர வேண்டிய நமது ஒரு சிறப்பு உரிமையாகும்.

எங்கு?

காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும் கர்த்தரைத் துதித்துப் புகழவேண்டும் எனில் அதற்கான இடம் எது? கர்த்தர் எல்லா ஜாதிகள்மேலும் உயர்ந்தவர்; அவருடைய மகிமை வானங்களுக்கு மேலானது என்றாலும் அவர் வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ளவைகளைப் பார்க்கும்படி தம்மைத் தாழ்த்துகிறார். தேவனுடைய பிரசன்னம் எங்கெல்லாம் அறியப்பட்டுள்ளதோ அங்கெல்லாம் அவரது நாமம் துதிக்கப்படுகின்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது நமது கடமையாகும். எனவே உன்னதமான வானங்களிலும் கீழே தாழ்ந்த பூமியிலும் அவருடைய நாமத்தை நாம் துதிக்கவேண்டும். தேவனைத் துதிப்பதற்கு எப்படி காலவரையில்லையோ அதுபோன்று இடத்துக்கும் வரையரை கிடையாது. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களாக நாம் அவரை எல்லா இடங்களிலும் இடைவிடாமல் துதிக்க வேண்டும்.

ஏன்?

தேவனைத் துதிப்பதற்கான காரணங்கள் ஏராளம் உண்டு. அவர் எல்லா ஜாதிகள்மேலும் உயர்ந்தவர்; அவரது மகிமை வானங்களுக்கு மேலானது. ஆயினும் அவர் வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ளவைகளைப் பார்க்கும்படி தம்மைத் தாழ்த்துகிறார். அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். ஏழைகளை பிரபுக்களாக மாற்றுகிறார். மலடிக்கு குழந்தைச் செல்வங்களை அருளி மகிழ்ச்சியான வீட்டைக் கட்டுகிறார்.

இந்தநாளிலும் தேவனுக்கு நமது தேவைகளைத் தெரியப்படுத்தும் ஜெபக் குறிப்பை நாம் எழுதுவதுபோல, தேவனைத் துதிக்கும் குறிப்புகளையும் ஏற்படுத்துவோம். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தேவனைத் துதிக்கும் காரியங்களை எழுதி வைத்திருக்க வேண்டும். முதலாவது தேவனுடைய அன்பிலிருந்து ஆரம்பியுங்கள். அவருடைய மரணம், நமக்கு அருளின இரட்சிப்பு மற்றும் காலை முதல் மாலை வரை அவர் நமக்குச் செய்த நன்மைகளை குறிப்பெடுத்து துதியுங்கள். நமது ஜெபக் குறிப்பைப் போன்று துதிக் குறிப்பும் எண்ணிலடங்காதவைகளாய் அமைந்து நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தும்.


அதிகாலைப் பாடல்:

ஆ! என்னில் நூறுவாயும் நாவும் இருந்தால்
என் ராஜாவாம் தேவனின் மகிமையையும்,
என் அருமை இரட்சகரின் துதியையும்,
கிருபையின் வெற்றியையும் நாள்முழுவதும்
ஓயாத்தொனியாய் பாடுவேன்.

மொழியாக்கம்: Mrs.அகஸ்டா மங்களதுரை

பரிபூரண தேவநடத்துதல்

அதிகாலை வேளையில்…
(ஜனவரி-பிப்ரவரி 2021)
Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: 1சாமுவேல் 29


இப்போதும் நீ நாளை அதிகாலையில் உன்னோடே வந்த உன் ஆண்டவனுடைய வேலைக்காரரைக் கூட்டிக்கொண்டு, விடியற்காலத்திலே வெளிச்சமாகிறபோது, புறப்பட்டுப்போ என்றான் (1சாமுவேல் 29:10).


ஆண்டவருக்கு பயந்து பக்தியும் நீதியுமாய் வாழும்பொழுது, நாம் செல்லும் பாதை எதுவாயிருந்தாலும் தேவன் நம்மை நடத்துவார் என்ற உறுதி நமக்கு உண்டு. நல்ல மனுஷனுடைய நடைகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும், அவனுடைய வழியின்மேல் அவர் பிரியமாயிருக்கிறார் (சங்கீதம் 37:23).

சவுல் அரசன் தனது மதியீனத்தால் தன்னையும் தனது நாட்டையும் அழிவுக்கு நேராக நடத்திச் செல்வதை இஸ்ரவேல் மக்கள் அனைவரும் அறிந்துகொண்டனர். பெத்லெகேமியனான தாவீதின் மீது அவன் கொண்டிருந்த பகையுணர்வும் வெறுப்பும் தாவீதை அவனுடைய சொந்த நாட்டை விட்டு அலையவைத்தது. பெலிஸ்தர்கள் கேகிலாவின்மேல் யுத்தம் பண்ணி களஞ்சியங்களைக் கொள்ளையிடுகிறார்கள் என்பதை அறிந்த தாவீது அப்பட்டணத்தை மீட்பதற்கு விரைந்தான். பெலிஸ்தர்களை விரட்டி அக்குடிகளை இரட்சித்தான். அப்பட்டணத்தைத் தன்னுடைய தலைமையிடமாக சில காலம்; அவர் வைத்திருந்தார் (1 சாமு. 23:1-6).

ஆனால் தாவீது தங்கியிருக்கும் இடத்தை அறிந்து அவனை சவுல் துரத்துவது வழக்கமாயிருந்தபடியால் தாவீது அங்கிருந்தும் தப்பியோட வேண்டியதாயிற்று (1சாமு.23:7-14). இந்த நிலையற்று அலையும் காலங்களிலும் தாவீது அறுநூறு பேரை தன் பக்கமாய் இழுத்திருந்தான். ஆனாலும் அந்த காலங்கள் அவனுக்கு வருத்தமும் துன்பமும் நிறைந்த நாட்களாகவே அமைந்திருந்தன. இறுதியில் அவன் தன் நாட்டை விட்டு பழைய எதிரியான பெலிஸ்தர்களிடம் அடைக்கலமாக வேண்டியதாயிருந்தது.

தாவீது கோலியாத்தை கொன்றான் என்று எதிரிகள் நினைவில் வைத்திருந்தாலும் தற்பொழுது அவன் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு எதிரி என்பதால் தாவீதோடும் அவன் மனிதர்களுடனும் பெலிஸ்தியர் விருப்பமற்ற ஓர் உடன்பாடு செய்து கொண்டனர். தாவீது காத் தேசத்து அரசரின் அனுமதியுடன் சிக்லாக்கை ஓராண்டுக்கும் மேலாக தன்னுடைய தலைமையிடமாகக் கொண்டிருந்தான் (1சாமுவேல் 27:1-7). சூர் வனாந்தரத்தின் தென்பகுதியில் குடியிருந்த கோத்திரங்களைப் படையெடுத்து கொள்ளையடித்து பெலிஸ்திய அரசனுக்கு உதவியாக இருந்ததால் (1சாமு.27:8-12) ஆகீஸ் அரசனின் நட்பையும் நன்மதிப்பையும் தாவீது பெற்றுக்கொண்டான். இஸ்ரவேலரைத் தவிர மீதி மக்களின் மீது படையெடுத்துச் செல்லும் வரையிலும் காரியங்கள் நன்கு நடந்தேறின. ஆனால் அந்த சூழ்நிலையும் மாறியது.

பெலிஸ்தர் தங்கள் சேனைகளையெல்லாம் ஆப்பெக்கிலே கூட்டினார்கள்; இஸ்ரவேலர் யெஸ்ரயேலிலிருக்கிற துரவண்டையிலே பாளயமிறங்கினார்கள். தாவீதுக்கு இது ஓர் இக்கட்டான நிலை; தன்னுடைய சொந்த நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய ஆயத்தமான பெலிஸ்தியரின் படையைச் சார்ந்திருந்தான். அவன் என்ன செய்வான்? தேவன் இந்த சிக்கலான நிலையிலிருந்து எவ்வாறு அவனை விடுவிப்பார்?

தாவீது இப்பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காண அதிக நேரம் காத்திருக்கவில்லை. தன்னுடைய மக்களுக்கு எதிராக தாவீது எவ்வாறு யுத்தம் செய்வான் என்று பெலிஸ்தருடைய பிரபுக்கள் சந்தேகப்பட்டார்கள். பெலிஸ்தரைக் கொன்று மீண்டுமாக சவுல் அரசரின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதே சிறந்த வழியாகும். எனவே ஆகீஸ், இப்போதும் நீ நாளை அதிகாலையில் உன்னோடே வந்த உன் ஆண்டவனுடைய வேலைக்காரரைக் கூட்டிக்கொண்டு, விடியற்காலத்திலே வெளிச்சமாகிறபோது, புறப்பட்டுப்போ (1 சாமுவேல் 29:10) என்று தாவீதுக்குக் கட்டளையிட்டான். பெலிஸ்தரின் சந்தேகத்தினால் தன்னுடைய சொந்த ஜனத்துக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வதிலிருந்து தாவீதை தேவன் தடுத்துவிட்டார்.

சூடானில் உள்நாட்டு அருட்பணியின் நிறுவனரான ரோலண் வி.பிங்ஹாம் ஒருமுறை ஒரு வாகன விபத்தில் பலத்த காயம் அடைந்தார். ஆபத்தான நிலையில் அவரை மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்றனர். மறுநாள் வரை அவர் தனது சுயநினைவைப் பெறவில்லை. நினைவு திரும்பியதும் “நான் இங்கு என்ன செய்துகொண்டு இருக்கிறேன்?” என்று அங்கிருந்த மருத்துவ தாதியை வினாவினார். “நீங்கள் இப்பொழுது பேசக்கூடாது; ஓய்வெடுங்கள். ஒரு விபத்தில் நீங்கள் சிக்கியிருந்தீர்கள்” என அப்பெண்மணி கூறினார். “விபத்தா? விபத்தா?” என பிங்ஹாம் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார். ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்விலே விபத்து என்பது கிடையாது. தேவனுடைய பூரண வழிநடத்துதலின் ஒரு நிகழ்வு ஆகும் என்று கூறினார். தேவனுடைய வழி நடத்துதலில் நம்முடைய கண்ணோட்டமும் அவ்வாறே இருக்கவேண்டும். தேவனுக்கு முன்பாக பாவமில்லாத ஓர் உத்தம வாழ்வு வாழும்பொழுது நம் வாழ்விலும் விபத்துகள் நடைபெறாது; அவையாவும் அவருடைய பூரண வழி நடத்துதலின் நிகழ்வேயாகும். தேவன் உங்களை வழிநடத்த உங்களை இன்றே ஒப்புவியுங்கள்.


அதிகாலைப் பாடல்:

தேவன் தம் பிள்ளைகளை அடர்ந்த இனிமையான புல்வெளியில் நடத்துகிறார்;
களைத்திருக்கும் அவர்கள் பாதத்தை குளிர்ந்த நீரால் குளிரப்பண்ணுகிறார்;
தண்ணீரிலும் வெள்ளத்திலும் அக்கினியிலும் நடத்தினாலும்;
அனைவரையும் தம் தூய இரத்தத்தால் கழுவி பாதுகாக்கிறார்;
பெருந்துன்பத்தின் நடுவிலும் தேவன் தரும் பாடல் நாள் முழுதும் தொடரும்.

மொழியாக்கம்: Mrs.அகஸ்டா மங்களதுரை

மறைந்திருக்கும் வளங்கள்

அதிகாலை வேளையில்… (நவம்பர் – டிசம்பர் 2020)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

இஸ்ரவேலின் தேவனும் இஸ்ரவேலின் கன்மலையுமானவர் எனக்குச் சொல்லி  உரைத்ததாவது: நீதிபரராய் மனுஷரை ஆண்டு தெய்வபயமாய்த் துரைத்தனம் பண்ணுகிறவர் இருப்பார். அவர் காலையில் மந்தாரமில்லாமல் உதித்து … சூரியனுடைய விடியற்கால வெளிச்சத்தைப்போல இருப்பார் என்றார் (2 சாமு. 23:3,4).


தாவீது தனது உயிருக்கும் ஆட்சிக்கும் நேரிட்ட சவால்களை எல்லாம் வெற்றியுடன் சமாளித்து நாட்டின் தலை நகர் எருசலேமுக்குத் திரும்பிவிட்டார். யூதாவில் ஏழு ஆண்டுகளும் சமஸ்த இஸ்ரவேலில் முப்பத்து மூன்று ஆண்டுகளும் அரசராக இருந்த அவர் தற்போது எழுபத்தைந்து வயதை அடைந்து இறுதி காலத்தை நெருங்கியிருந்தார்.

தாவீது உண்மையிலேயே ஒரு சிறந்த மனிதர். அவரிடம் அதிகமான திறமைகளும், நுண்ணறிவும் தேவனுடைய கிருபையும் இருந்தன. அவர் ஒரு பராக்கிரமசாலி; மகா தைரியசாலி; இஸ்ரவேலின் இன்பமான சங்கீதக் காரர்; அரசியலில் தீர்க்கமான முடிவெடுத்த அறிவாளி; போரில் வீரச்செயல் புரிந்தவர்; மனிதாபிமானம் நிறைந்தவர்; இப்பண்புகளே அனைவராலும் விரும்பத்தக்கவராக அவரை மாற்றின. யேகோவா தேவனிடத்தில் அவர் அளவற்ற அன்பும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் வைத்திருந்தார். அடிக்கடி தடுமாறி விழுந்தாலும் தேவனைப் பற்றிக்கொள்ளவும், அவரிடம் மன்னிப்பு பெறும்விதத்தையும் அவருக்காக வாழும் விதத்தையும் அறிந்திருந்தார். தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அதற்குக் கீழ்ப்படியவும் மெய்யான வாஞ்சையுடையவராய் இருந்தார்.

தாவீதின் இறுதி வசனங்கள் 2 சாமு வேல் 23இல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவ்வதிகாரத்தின் முதல் வசனம் தெரிவிக்கிறது. இது தாவீதின் கடைசி இலக்கிய அல்லது சங்கீத வசனங்களாக இருந்தாலும் 1 இராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரத்திலேயே அவருடைய கடைசி வார்த்தைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தேவன் எதிர்பார்க்கும் ஓர் அரசனின் குணங்களைப் பற்றி இங்கு தாவீது விவரிக்கிறார். அவர் நீதியாய் மக்களை அரசாளவேண்டும் (2சாமு.23:3). அரசனாகவோ பிரதமராகவோ அல்லது தலைவராகவோ இருக்கும் ஒருவரிடத்தில் மனிதாபிமானத்தைவிட நீதியையும் நேர்மையையுமே மற்றவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் மனித நீதி அனைவரையும் சமம் எனக் காண்கிறது; ஆனால் தேவ நீதியோ மனிதர்கள் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டனர் என கூறுகிறது. எனவே தான் தேவ பக்தியுள்ள ஒரு தலைவர் தேவ பயத்தோடு ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர்.

இஸ்ரவேலை வழிநடத்திச்சென்ற மோசேக்கு அவரது மாமனாகிய எத்திரோ “ஜனங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தேவனுக்குப் பயந்தவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களும் பொருளாசையை வெறுக்கிறவர்களுமான திறமையுள்ள மனிதரைத் தெரிந்துகொண்டு, அவர்களை ஆயிரம் பேருக்கு அதிபதிகளாகவும், நூறு பேருக்கு அதிபதிகளாகவும், ஐம்பது பேருக்கு அதிபதிகளாகவும், பத்துப் பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் ஏற்படுத்தும்” (யாத். 18:21) என்று ஆலோசனை அளித்தார். ஓர் ஆட்சியாளர் நீதியுடன் ஆளுவதும் தேவனுக்குப் பயப்படுவதும் மிகமிக அவசியமான காரியமாகும். அனைத்து மக்களுக்கும் நீதி செய்ய தேவைப்படும் தேவ பயத்தை எங்கிருந்து பெற்றுக்கொள்வது? அது மறைந்திருக்கும் நமது வளங்களையே சார்ந்திருக்கிறது.

அனைத்து இயற்கையும் மறைந்திருக்கும் வளங்களையே சார்ந்துள்ளன. அகலமும் ஆழமுமான நதிகளின் தோற்றம் பனிபடர்ந்திருக்கும் மலைகளேயாகும். பெரிய மரங்களின் வலிமை நம் கண்களுக்குப் புலப்படாத வேர்களில் அடங்கியுள்ளது. உலகம் முழுவதும் தனக்கு வேண்டிய நீர் மற்றும் கனிம வளங்களை மறைந்திருக்கும் நிலத்தடியிலிருந்தே பெற்றுக்கொள்கிறது. எந்த நாட்டின் ஆட்சியாளரும் தேவ பயத்துடன் இருந்தால்மட்டுமே மாமனிதராய் இருக்கமுடியும். அந்த தெய்வ பயம் அவரது ஆழ்மனதில் இருக்கும் மறைந்துள்ள வளத்தைப் பொறுத்தே அமையும். எனவேதான் கட்சிப்பற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டவராய், அடிப்படை நன்னடத்தையுடன் ஒப்புரவுடைமை உள்ளவரையே ஒரு நாட்டின் தலைவராகத் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும்.

தாவீது சுத்தமான, கலப்படமற்ற, தூய பக்தியை தான் வெளிப்படுத்தவில்லை என்பதை அறிந்திருந்தார். தேவனுக்கு பயப்படும் நீதியுள்ள மனிதன் “விடியற்கால ஒளியெனத் திகழ்ந்து, மேகமற்ற காலைக் கதிரவன்” (2 சாமுவேல் 23:4) போன்று கறையற்றவனாய்க் காணப்படுவான். தேவனைத் தேடும் ஒரு மனிதனிடமே இத்தகைய தெளிவும் பிரகாசமும் காணப்படும். அவன் தன்னுடைய அனுதின காரியங்களைத் திட்டமிடும் முன்பதாக அதிகாலையில் தேவனைத் தேடுவான். இத்தகைய ஆட்சியாளர்களை நமக்குத்தர நாம் தேவனிடம் மன்றாடுவோம்.


அதிகாலைப் பாடல்:

தூய்மை பெற நாடு; உன் தேவனிடம் உரையாடு;
கர்த்தர் பாதமே நிலைத்திரு;
அவர் வார்த்தை உட்கொள் என்றுமே;
தேவபிள்ளைகளோடு சேர்ந்திரு,
எளியவரைத் தாங்கிடு; யாவிலும்
தேவ தயவைத் தேட மறவாதே.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

1 2 3 20
சத்தியவசனம்