அதிகாலை வேளையில்…

1 2 3 18

அதிசய வழிகள்

அதிகாலை வேளையில்… (ஜனவரி-பிப்ரவரி 2020)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: எண்ணாகமம் 22:35


பிலேயாம் காலமே எழுந்து, பாலாகின் பிரபுக்களை நோக்கி: நீங்கள் உங்கள் தேசத்துக்குப் போய் விடுங்கள்; நான் உங்களோடேகூட வருகிறதற்கு கர்த்தர் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கமாட்டோம் என்கிறார் என்று சொன்னான். (எண்.22:13 )


தேவன் தம்முடைய திட்டங்களை அதிசயமான வழிகளில் செயல்படுத்துகிறார்’ என்று பிரபல ஆங்கில பாடலாசிரியர் வில்லியம் கூப்பர் ஒருமுறை எழுதியுள்ளார். மோவாபிய அரசர் பாலாக் மற்றும் மெசெப்பெத்தோமியாவின் பெத்தூரில் இருந்த பிலேயாமின் வாழ்விலும் தேவனுடைய திட்டம் ஒரு வித்தியாசமான வழியில் வெளிப்பட்டது.

எமோரியர்களை வென்ற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கர்த்தர் தங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருந்த தேசத்தை நெருங்கி விட்டனர். எரிகோவின் அருகில் இருக்கும் யோர்தானுக்கு இக்கரையிலே மோவாபின் சமனான வெளிகளில் அவர்கள் பாளயமிறங்கினார்கள். இஸ்ரவேலரின் இத் துணிச்சலான செயல் மோவாபியருக்கு அதிர்ச்சியை அளித்தது. இஸ்ரவேலரின் திரள்கூட்டத்தையும் பலத்தையும் கண்ட மோவாபிய அரசர் பாலாக் அச்சமுற்று மீதியானிய பிரபுக்களுடன் கூட்டணி அமைத்தான். ஆனாலும் வலிமை மிக்க இஸ்ரவேலருக்கு முன் மோவாபிய – மீதியானியரின் படை பலவீனமாயிருந்தது. எனவே, பாலாக் இயற்கைக்கு அப்பாலான தெய்வீக சக்தியின் உதவியை நாடி, தீர்க்கதரிசி பிலேயாமை அழைத்து வர மூப்பர்களை அனுப்பினான்.

பேயோரின் குமாரனான பிலேயாம் தீர்க்கதரிசி மெய்தேவனைப் பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தான். ஆனால், அவர் பின்பற்றின முறை கேள்விக்குரியது. மற்ற தேவர்களைப்போல யேகோவாவும் ஒரு தேவன்; என அவன் நம்பினான். கிழக்கத்திய சமுதாயத்தில் அனைத்து கடவுள்களையும் நம்புவது தனது தொழிலுக்கு சாதகமாயிருக்கும் என அவன் நினைத்தான். மோவாபிய அரசர் பாலாக்கிடமிருந்து வந்த தூதர்கள் ஒரு மாறுபட்ட கோரிக்கையை பிலேயாமிடம் வைத்தனர். எகிப்திலிருந்து ஒரு ஜனக்கூட்டம் வந்திருக்கிறது; அவர்கள் பூமியின் விசாலத்தை மூடி, மோவாபிய தேசத்தில் இறங்கியிருக்கிறார்கள்; எனவே, தனது நாட்டுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக மோவாபிய அரசன் பயந்து கலங்கினான். இஸ்ரவேல் மக்களை பிலேயாம் சபித்தால் குறிசொல்வதற்குரிய கூலியையும் வெகுமதியையும் அவனுக்குத் தருவதாக மோவாபிய மூப்பர்கள் கூறினார்கள்.

எகிப்திலிருந்து வந்த மக்களை சபிக்க தேவனுடைய ஆலோசனையை பாலாக் நாடினான். ஆனால், அவனுக்கு யேகோவாவின் பதில் தெளிவாக இருந்தது. “நீ அவர்களோடே போகவேண்டாம்; அந்த ஜனங்களைச் சபிக்கவும்வேண்டாம்; அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்” என்றார் (எண்.22:12). எனவே பிலேயாம் காலமே எழுந்து, பாலாகின் பிரபுக்களிடம் “உங்கள் விரோதியான இஸ்ரவேலை சபிக்கக்கூடாது என்று யேகோவா தடை பண்ணிவிட்டார்” என்று கூறிவிட்டான்.

பிரபுக்கள் கொண்டுவந்த இந்த எதிர் பாராத மறுமொழி மோவாபிய அரசனை பயமுறுத்தவில்லை. மறுபடியும் அவர்களிலும் கனவான்களாயிருந்த பிரபுக்கள் அநேகரை பிலேயாமினிடத்துக்கு அனுப்பினான். பிலேயாமுக்கு அதிக கனத்தையும் செல்வத்தையும் அவனுடைய இருதயத்துக்கு விருப்பமான யாவற்றையும் தருவதாக பாலாக் அரசன் வாக்களித்தான். உன்னதமான தேவனுக்கு உண்மையாயிருப்பதைக் காட்டிலும் பிலேயாமின் பேராசை அதிகமாயிருந்தது. ஆயினும் இஸ்ரவேலை சபிக்கும் காரியத்தைச் செய்யத் தயங்கினான். தேவனு டைய தெளிவான வார்த்தையை நம்புவதைவிட அவன் தன்னுடைய புகழையும் கீர்த்தியையும் அதிகமாக இச்சித்தான். எனவே, தேவன் அவனுடைய இச்சையை நிறைவேற்றி அழிவுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார். தேவனுடைய வெளிப்படையான சித்தத்துக்கு விரோதமாய் பிலேயாம் காலமே எழுந்து, தன் கழுதையின்மேல் சேணங்கட்டி, மோவாபின் பிரபுக்களோடேகூடப் போனான் (எண்.22:21).

பழைய ஏற்பாட்டின் இப்பகுதியில் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு பேசாத ஒரு மிருகம் தன்னுடைய எஜமானனிடத்தில் பேசும் அதிசய நிகழ்வை நாம் வாசிக்கிறோம். இதைவிட தேவன் தம்முடைய அற்புதத்தைச் செய்வதற்கு அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி, தன்னை உயர்வாக எண்ணிய ஒரு கள்ளத் தீர்க்கதரிசியைத் தெரிந்துகொண்டார் என்பதும் அதிசயமே. பேயோரின் குமாரனாகிய பிலேயாம் பழைய ஏற்பாட்டின் மிகச்சிறந்த மேசியாவைப் பற்றிய ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை உரைத்தார். எண்ணாகமம் புஸ்தகத்தில் கிறிஸ்துவின் செய்தியை அவர் கூறியுள்ளார். “அவரைக் காண்பேன், இப்பொழுது அல்ல; அவரைத் தரிசிப்பேன், சமீபமாய் அல்ல; ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும், ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும்; அது மோவாபின் எல்லைகளை நொறுக்கி, சேத்புத்திரர் எல்லாரையும் நிர்மூலமாக்கும்” (எண். 24:17).

பரிசுத்த வேதாகமத்தில் மேசியாவின் இராஜ்யத்தைக் குறித்த இத்தகைய தீர்க்க தரிசனத்தை வேறெங்கும் காணமுடியாது. கூலிக்காக வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி, சுய மகிமையைத் தேடிய தீர்க்கதரிசி ஒருவரிடமிருந்து இந்த தீர்க்கதரிசன உரை வந்தது தேவனுடைய அற்புதமான திட்டமாகும். தேவனுடைய திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் நம்மால் முழுவதும் அறிந்துகொள்ள இயலாது. நாம் அதை அறிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அவரை நாம் முற்றிலும் நம்பவேண்டும். இதையே தேவன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார்.


அதிகாலைப் பாடல்:

போற்றிடு யாவையும் ஞானமாய் ஆளும் பிரானை;
ஆற்றலாய்க் காப்பாரே தம் செட்டை மறைவில் நம்மை;
ஈந்திடுவார் ஈண்டு நாம் வேண்டுவது எல்லாம்;
யாவும் அவர் அருள் ஈவாம்.

மொழியாக்கம்: Mrs.அகஸ்டா மங்களதுரை

குணநலன்

அதிகாலை வேளையில்… (நவம்பர்-டிசம்பர் 2019)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: சங்கீதம் 73: 1-28


நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும், காலைதோறும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன் (சங்கீதம் 73:14).


ஆசாப் என்பவர் எழுதிய 11 சங்கீதங்களில் இது இரண்டாவது பாடலாகும். 2நாளாகமம் 29:30 இல் எசேக்கியா அரசர், “தாவீதும் ஞான திருஷ்டிக்காரனாகிய ஆசாபும் பாடின வார்த்தைகளினால் கர்த்தரைத் துதிக்க” லேவியரை அழைக்கிறார். ஆசாப் என்பவர் இசை எழுத்தாளர் மாத்திரமல்ல; ஒரு தீர்க்கதரிசியாகவும் இருந்தார். குழப்பமான சங்கீதம் 37 இன் தழுவல் இச்சங்கீதம் எனலாம். சங்கீதம் 49 மற்றும் யோபு புத்தகத்தின் பொருளும் இதுவாகவே உள்ளது. துன்மார்க்கர் செழித்தோங்கவும் நீதிமான்கள் துன்பப்படவும் மகாசர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எவ்வாறு அனுமதிக்கிறார்? ஒருவேளை இக்கேள்வியை நீங்களும் தேவனிடத்தில் கேட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். இதற்கான பதில் சங்கீதம் 73இல் காணப்படுகிறது.

இஸ்ரவேலரின் வனாந்தர யாத்திரை போலவே பரலோகத்துக்குச் செல்லும் வழியும் உள்ளது. அது சிலுவைகள் நிறைந்து துயரமும் துன்பங்களும் நொறுக்கங்களும் உள்ள வழியாகும். ஆசாபின் கால்கள் தள்ளாடுதலுக்கும் சறுக்குதலுக்கும் உள்ளான பொழுது இவ்வுண்மையை அறிந்து கொண்டார். தன்னைச் சுற்றிலும் உள்ள துன்மார்க்கர் செழித்திருப்பதைக் கண்டு பொறாமை கொண்டார். அவர்களுடைய வாழ்வில் வேதனைகளோ துன்பங்களோ இல்லை. துன்மார்க்கரின் கண்கள் கொழுப்பினால் எடுப்பாய்ப் பார்க்கிறது. ஆடம்பரங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். செல்வத்திலும் செழிப்பிலும் வளருகின்றனர்; தேவனைத் தூஷித்தாலும் சர்வவல்ல ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்கிறார். இதை அவரால் சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை.

மறுபுறமோ ஆசாப் தன் இருதயத்தைச் சுத்தம் பண்ணி, குற்றமில்லாமையிலே அவருடைய கைகளைக் கழுவி தேவனுக்கு முன்பாக ஓர் உத்தமமான வாழ்வை நடத்தி வந்தாலும், அவர் நாள்தோறும் வாதிக்கப்பட்டும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருந்தார். தேவன் விரும்பும் ஒரு வாழ்வை நடத்தி வந்தாலும் தேவன் ஏன் அவருக்குப் பாடுகளை அனுமதித்ததா? அனுதினமும் ஒரு மனிதனின் ஆத்துமாவையும் எலும்பையும் நொறுக்காமலிருந்தாலும், தேவனுடைய கண்டிப்பும் தண்டனையும் இல்லாத நாட்கள் குறைவே. கிறிஸ்தவ வாழ்வில் தேவனுடைய கிருபையை அறிவதற்காகவே பாடுகள் நேரிடுகின்றன. தேவன் அடிக்கும் வேளையையும், அணைக்கும் வேளையையும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ஆசாப் “நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும் காலைதோறும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன்” (சங்.73: 14) என்று அங்கலாய்க்கிறார். தேவனால் அடிக்கப்பட்டவராய் காலையில் எழும்புகிறார். அவர் இடுக்கத்தின் அப்பத்தை காலை உணவாகவும், விசாரத்தை பானமாகவும் கொண்டார். தேவனுடைய கண்டிப்பை உணரவே ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுவதாகக் கூறுகிறார். தன்னைச் சுற்றிலும் உள்ளவர்கள் பரிசுத்தமில்லாமல் வாழ்ந்தாலும் செழிப்பாக இருப்பதாயும், தான் உலகத்தால் கறைபடாத பரிசுத்த வாழ்க்கை நடத்தி துன்புறுவது தேவையா என்று வினவுகிறார். ஒருவேளை இந்த கேள்வியே உங்கள் உள்ளத்திலும் எழுந்திருக்கும்.

வட ஐரோப்பாவின் காடுகளில் எர்மைன் என்ற ஒரு சிறிய பிராணி உண்டு. அதனுடைய வெள்ளை நிற உரோமம் பெயர் பெற்றது. அது தன்னுடைய வெள்ளை நிற உரோமத்தை கறைபடாமல் காத்துக்கொள்ளும். இப்பண்பினை வைத்து ஐரோப்பிய வேட்டைக்காரர்கள் அதனைப் பிடிக்கின்றனர். அவர்கள் இயந்திர வலையை வைத்து அவைகளைப் பிடிப்பதில்லை. மலையுச்சியில் அதனுடைய வீட்டைக் கண்டுபிடித்து அதன் வாசலை தாரினால் மெழுகி விடுகின்றனர். அப் பிராணியை விரட்டும்பொழுது அது பயந்து தனது வீட்டுக்கு விரைந்தோடும். ஆனால் அது அழுக்காக இருப்பதைக் கண்டு வேறொரு பாதுகாப்பான இடத்தை நாடி ஓட எண்ணும். தன்னை கறைபடுத்திக் கொள்ளாதிருப்பதற்காக வேடர்களைத் துணிச்சலுடன் எதிர்த்து நிற்கும். இதுதான் அதன் குணநலன். மயிர் நீப்பின உயிர் வாழாக் கவரிமான் போல தன் உயிரைவிட பரிசுத்தத்தையே அது பாதுகாக்கிறது.

தேவனால் நாம் அநியாயமாய் தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்று நாம் உணரும் வேளைகளில் நம்முடைய உத்தமமான வாழ்வினை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம். அப்பொழுது எர்மைனை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். உலகத்தால் கறை படாதபடிக்குத் தன்னைக் காத்துக்கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கிறது (யாக்.1:27). உலகத்தால் கறைபடாதபடி நம்மைக் காத்துக்கொள்வதே கிறிஸ்தவ வாழ்வின் குறிக்கோள்.

பாடுகள் நமது பண்பினை சோதிக்கும்; பண்புகள் சோதிக்கப்படும் பொழுது சரியான வழிமுறையைப் பின்பற்றினால் பண்பு நலன் உறுதிப்படும். தேவன் நமக்கு தேவையான பாடுகளை அனுப்பி நம்மை சிட்சிப்பதால் நாம் மகிழ்ந்து களிகூருவோம்.


அதிகாலைப் பாடல்:

சோதனையில் இயேசுவே எனக்காக மன்றாடும்;
உம்மை மறுதலித்து விலகாதபடி காத்திடும் .
நான் தடுமாறும் வேளையில் என்னைத் தாங்கிடும்;
பயமோ அன்போ என்னை வீழ்த்தாதபடி உதவிடும்.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

விசுவாசத்தில் உறுதி

அதிகாலை வேளையில்… (செப்டம்பர்-அக்டோபர் 2019)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: எபிரெயர் 11:1-40


வாரத்தின் முதலாம்நாள் அதிகாலையிலே சூரியன் உதயமாகியபோது கல்லறையினிடத்தில் வந்து… (மாற்கு 16:2).


விசுவாசம் என்பது எப்பொழுதும் தனித்து செல்லும் வீரனல்ல. சில வேளைகளில் விசுவாசத்துடன் பயமும் இணைந்திருக்கும். விசுவாசம் வினாக்கள் எழுப்பாமல் இருப்பதல்ல; மாறாக கேள்விகளின் மத்தியிலும் செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்துவதாகும். விசுவாசம் அனைத்துக்கும் விடையளிக்காது; ஆனால் அசாதாரண சூழ்நிலைகளிலும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அதன் கிரியைகள் அமைந்திருக்கும்.

வாசனையற்ற, ருசியற்ற, நிறமற்ற ஆக்ஸிஜனையும், ஹைடிரஜனையும், கரையாத, கறுப்பான, ருசியற்ற கார்பன் என்பதுடன் இணைத்து தேவன் எவ்வாறு அழகான வெள்ளை நிறமுடைய இனிப்பான சர்க்கரையாக மாற்றுகிறார் என்பதை நம்மால் முழுவதும் அறிந்து கொள்ளமுடியாது. அதைப் போன்றே தேவனுடைய செயல்களுக்கான அனைத்துக் காரணங்களும் நமக்குத் தெரியாவிட்டாலும், நம்முடைய அனைத்து சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் தேவன் தரும் விளைவை நாம் விசுவாசத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

உண்மையான விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது (எபி.11:1). பனிமூட்டத்தின் வழியே நம்மால் எதையும் காண இயலாவிட்டாலும் தேவனை நம்புவதே விசுவாசமாகும்.

ஈஸ்டர் ஞாயிறு காலையில் மகத லேனா மரியாளும், யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாளும், சலோமே என்பவரும் ஒரு விசுவாசப் பணியை மேற்கொண்டார்கள். இயேசுவின் சரீரத்தைச் சுகந்தவர்க்கமிட தங்களுக்குள் உடன்படிக்கையிட்டு அதற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கினார்கள். ஆனால் அதனை சனிக்கிழமை மாலை வரை அவர்களால் செய்யக்கூடாமற் போயிற்று. ஓய்வு நாள் முடிந்தபின் அவைகளை வாங்கிக்கொண்டு யோசேப்பின் கல்லறைக்கு வந்து ஆண்டவராகிய இயேசுவின் சரீரத்தை மரியாதை செய்ய நினைத்திருந்தனர்.

வாரத்தின் முதலாம்நாள் அதிகாலையிலே சூரியன் உதயமாகிறபோது அவர்கள் கல்லறையினிடத்தில் வந்தார்கள் (மாற்கு16:2). சூரிய உதயத்துக்கு முன்னர் இருட்டோடே தாங்கள் வாங்கிய பொருட்களுடன் எருசலேம் நகர வீதிகளைக் கடந்து வந்திருந்தனர். கல்லறை இருந்த தோட்டத்துக்குள் வந்தவுடன் மிகப் பெரிய கல்லினால் மூடப்பட்டிருந்த கல்லறைக்குள் எப்படி செல்வது என்று தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டார்கள். பல்வேறு கேள்விகளுக்கு மத்தியில் காணப்படும் விசு வாசத்துக்கு இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகக் காணப்படுகிறது. இப்பெண்களால் அக்கல்லைப் புரட்ட இயலாது என்பது தெளிவு. அதற்காக அவர்கள் வீட்டிலேயே அமர்ந்து அதற்கான திட்டங்களைத் தீட்டவில்லை. அப்பிரச்சனையை ஆராய ஒரு குழுவையும் அமைக்கவில்லை. தங்களுடைய விசுவாசத்துடன் அன்பான கரிசனையுடன் அக்கல்லறைக்கு அவர்கள் வந்தனர்.

நியூபெளண்ட்லாந்து கடலில் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு கப்பலை அடர்ந்த மூடுபனி சூழ்ந்தது. அது ஒரு புதன் கிழமை மாலை. கப்பலின் தலைவன் 24 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தனது அறையிலேயே செய்வதறியாது இருந்தார். அப்பொழுது அவருடைய தோளை ஒருவர் தட்டவும் திரும்பிப் பார்த்த தலைவர் அங்கு விசுவாச ஜெப வீரரான ஜார்ஜ் முல்லரைக் கண்டார். “கேப்டன், நான் சனிக்கிழமை மதியம் கியூபெக் நகரில் இருக்கவேண்டும்” என்று கூறினார். “அது இயலாத காரியம்” என்று அச்சத்துடனும் திகைப்புடனும் கேப்டன் கூறினார்.

அதிக அடர்த்தியான மூடுபனி இருப்பதால் கப்பலை வேகமாக செலுத்த இயலாததால் சரியான வேளையில் கரை சேரமுடியாது என்பதை உணர்ந்த கேப்டன் “ நான் உதவியற்ற நிலையில் இருக்கிறேன்” என்று முணுமுணுத்தார்.

விசுவாச வீரரான ஜார்ஜ் முல்லர் “நாம் வரைபட அறைக்குச் சென்று ஜெபிப்போம்” என்று ஆலோசனை கூறினார். “சூழ்நிலையைமட்டுமே உணர்ந்த அக்கப்பலின் கேப்டன், இந்த பனி எவ்வளவு அடர்த்தியாக இருக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?” என்று வினவினார். இல்லை என்று பதிலளித்த முல்லர் “என் கண்கள் இந்த பனியின்மீது அல்ல; என் வாழ்வின் சகல சூழ்நிலைகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே உள்ளது” என்றார். இருவரும் ஜெபிப்பதற்கு கீழே இறங்கிச் சென்றனர். முல்லர் முழங்காற்படியிட்டு ஜெபித்தார். சில நிமிடங்களில் அந்த பனி விலகியது; கப்பலும் விரைந்து சென்றது. முல்லர் சனிக்கிழமைக்கு முன்னரே கியூபெக் சென்று சேர்ந்துவிட்டார்.

நாமும் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமெனில், கல்லறையை மூடியிருக்கும் கல்லைவிட்டு நம்முடைய கண்களை அகற்றி, அதிசயங்களைச் செய்யும் ஆண்டவரை நோக்க வேண்டும். அக்கல்லறையின் கல் தங்களுக்குத் தடையாக இருக்கும் என அப்பெண்கள் அறிந்திருந்தும் சுகந்த வர்க்கமிட தேவையான பொருட்களை வாங்கிக்கொண்டு அதிகாலமே தங்களை ஆயத்தமாக்கிக்கொண்டு, இருளில் அக்கல்லறைத் தோட்டத்துக்கு வந்தனர்.

விசுவாசம் என்பது வினா எழுப்பாது என்பதல்ல; தேவனுடைய வல்லமைக்கு முழுதும் நம்மை ஒப்புவிப்பதாகும்.

அன்பானவர்களே, இன்று உங்களுடைய விசுவாசத்தை எப்படி நீங்கள் செயலில் காட்டுவீர்கள்?

அதிகாலைப் பாடல்:

ஒப்பற்ற பூரண கிருபையே,
பெலவீன என் இருதயத்தை எழுப்பட்டும்.
எனக்காக நீர் மரித்தீரே;
என் அன்பும் உண்மையாகவும் மாறாததாகவும்
உமக்காக எரிந்து பிரகாசிக்கட்டும்.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

1 2 3 18
சத்தியவசனம்