இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2017 டிசம்பர் 17 ஞாயிறு

“உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும், பூமியிலே சமாதானமும், மனுஷர்மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக” (லூக்.2:14) என்று பரம சேனையின் திரள் கர்த்தரைப் போற்றி புகழ்ந்ததுபோல இந்நாளிலும் அனைத்து இடங்களிலும் நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் கீதாராதனைகள் சிறப்புற நடைபெற தேவன் கிருபை செய்ய ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2017 டிசம்பர் 16 சனி

கர்த்தாவே, யார் உமக்குப் பயப்படாமலும், உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாமலும் இருக்கலாம்? (வெளி.15:4) எல்லாக் கனத்திற்கும் துதிக்கும் பாத்திரராகிய தேவன்தாமே சத்தியவசன பாடல் மற்றும் செய்தி சிடி ஊழியங்களை ஆசீர்வதித்திடவும் எல்லா இடங்களிலும் கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2017 டிசம்பர் 15 வெள்ளி

ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேண்டுமென்று விரும்புகிற (2 பேது.3:9) தேவன்தாமே கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள கிராமங்கள் சந்திக்கப்படுவதற்கு கிருபைச் செய்யவும் ஆத்தும தரி சனத்தோடு நடைபெறும் அனைத்து ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதித்து சபை வளர்ச்சியடைய ஊழியர்கள் எழும்ப வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்