இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 23 சனி

“… உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து, உங்களை நிமிர்ந்து நடக்கப்பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர்”(லேவி.26:!3)தாமே வேலைக்காக ஜெபிக்கக்கேட்ட 16நபர்கள், வேலையில் உயர்விற்காக காத்திருக்கும் 3 நபர்கள், வேலையில் இடமாறுதலுக்காக காத்திருக்கும் 3 நபர்களுக்கும் மனமிரங்கி உரிய நன்மைகளை ஏற்றகாலத்தில் நிறைவேற்றி ஆசீர்வதிக்கவும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 22 வெள்ளி

“நீங்கள் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி … அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்” (மத்.28:19,20) என்ற ஆண்டவரின் கட்டளைகிணங்க தேசத்தின் பல பாகங்களுக்கும் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ள மிஷனெரிகளுக்காகவும், அனைத்து மிஷனெரி இயக்கங்களுக்காகவும், ஸ்தாபனத் தலைவர்களுக்காகவும், ஊழியங்களைத் தாங்கும் விசுவாசக் குடும்பத்தினர் அனைவருக்காகவும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 21 வியாழன்

“உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் அப்படியே செய்வார்” (1தெச.5:24) என்ற வாக்குப்படியே கர்த்தர்தாமே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் முன்னேற்றப்பணிக்கு கர்த்தருடைய அழைப்பைப் பெற்ற உதவி ஊழியரை ஏற்படுத்தித் தந்தருளவும் அந்த மாவட்டத்திலே சத்தியவசன முன்னேற்றப்பணி ஊழியங்கள் சிறப்புற நடைபெறுவதற்கும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்