இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 செப்டம்பர் 21 செவ்வாய்

…தேவரீர், உமக்கு மகிமையுள்ள கீர்த்தியை உண்டாக்கும்படி உம்முடைய ஜனத்தை நடத்தினீர் (ஏசா. 63:14) வேதாகமத்திற்கு திரும்புக அமெரிக்க தேசத்திலுள்ள லிங்கன் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் ஊழியப் பணிகளுக்காக, பரிசுத்தமும் மகிமையுமுள்ள தேவனுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் இவ்வூழியங்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்பட பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 செப்டம்பர் 20 திங்கள்

என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதிக்கொடுத்தேன் (ஒசியா 8:12) என்ற வாக்கைப்போல வேதத்தின் மகத்துவங்களை விளக்கிக் கூறும் சத்தியவசன சிறப்பு புத்தக வெளியீடுகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும், புத்தகத்தை அச்சிடும் பணி மற்றும் பங்காளர்களுக்கு அனுப்பப்படுவதற்கான எல்லாத் தேவைகளும் சந்திக்கப்பட ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 செப்டம்பர் 19 ஞாயிறு

பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடுங்கள் (சங்.100:1) இந்த ஆராதனை நாளில் பூமியின் குடிகள் எல்லாரும் கர்த்தரைக் கெம்பீரமாய் பாடவும், திருச்சபைகளுக்குள் காணப்படும் மனவேற்றுமை, பிரிவினைகள் நீங்கி ஒவ்வொருவரும் மனத்தாழ்மையினாலே தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ணி கிறிஸ்துவின் அன்பை காண்பிக்கவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்