இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஆகஸ்டு 21 செவ்வாய்

இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார்” (ஏசா.40:10) சதாகாலங்களிலும் ராஜரீகம் பண்ணுகிற தேவன்தாமே அமெரிக்க தேசத்தின் வேதாகமத்திற்கு திரும்புக ஊழியத்தின் தேவைகளைச் சந்திக்கவும், வேதபாட ஆசிரியர் Dr.ஜாண் நியூஃபீல்டு அவர்களை தொடர்ந்து வல்லமையாய் பயன்படுத்தவும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஆகஸ்டு 20 திங்கள்

சத்தியவசன முன்னேற்ற பணியாளர்கள் சகோ.அருண்மோசஸ், சகோ.ராஜாசிங், சகோ.சைலஸ் இவர்களை கர்த்தர் கிருபைவரங்களால் நிரப்பி முன்னேற்றப் பணிகளை தேவ ஒத்தாசையோடும் பெலத்தோடும் செய்துவருவதற்கு உதவி செய்யவும், அவர்கள் சந்திக்கிறதான விசுவாசக் குடும்பங்களுக்காகவும் ஜெபம் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஆகஸ்டு 19 ஞாயிறு

…சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது (ஏசா.6:3) மகிமையின் கர்த்தரை சகல ஜனங்களும் பாடி கொண்டாடவும், இந்தநாளின் சிறப்பு ஆராதனைகள், நற்செய்தி ஊழியங்கள் அனைத்திலும் பரிசுத்தஆவியானவர் கிரியை நடப்பிக்க வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்