இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மே 29 வெள்ளி

“நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே” (ரோ.8:34) வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு வேண்டுதல் செய்யும் பரிசுத்த ஆவியானவர்தாமே சத்தியவசன அலுவலகத் தேவைகளை சந்தித்து நடத்தவும், சத்தியவசன ஊழியர்கள், முன்னேற்றப் பணியாளர்கள், பிரதிநிதிகள் யாவருடைய குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிக்க பாரத்துடன் மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மே 28 வியாழன்

….அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களைக் குணமாக்கி, அவர்களை அழிவுக்குத் தப்புவிக்கிறார் (சங்.107:19-20) கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உள்ளான இந்திய தேசத்திற்காக வேண்டுதல் செய்வோம். இந்த வாதை மேலும் நம் தேசத்தில் பரவாதபடிக்கு தேவன் தடுத்தருளவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் யாவரும் குணமடையவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மே 27 புதன்

“இயேசு… நீங்களே அவர்களுக்குப் போஜனங்கொடுங்கள் என்றார்” (மத்.14:16) உலகத்தின் பல பகுதிகளில் இயங்கிவரும் வேதாகமத்திற்கு திரும்புக ஊழியங்களின் அனைத்துத் தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்தித்து வழிநடத்தவும், இவ்வூழியங்களின் பலனாக அநேகமாயிரமான மக்கள் போஷிக்கப்படவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்