இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஏப்ரல் 24 செவ்வாய்

“தேவரீர் நல்லவரும், நன்மை செய்கிறவருமாயிருக்கிறீர்” (சங்.119:68) நல்ல ஆண்டவர் Back to the Bible – சத்தியவசனம் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வேண்டிய நல்ல சுக பெலனைத் தந்தருளவும், ஒவ்வொருவரது குடும்பங்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கும் கிருபை செய்ய ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஏப்ரல் 23 திங்கள்

வேதாகமத்திற்கு திரும்புக ‘மஷி வந்தனா’ ஹிந்தி வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திடவும், ‘அநேக ஜனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தை விருப்பத்தோடே கேட்டார்கள் (மாற்.12:37) என்ற வாக்குப்படி பல புதிய நேயர்கள் இந்நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு இரட்சிக்கப்பட, ஊழியத்தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஏப்ரல் 22 ஞாயிறு

“நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரே, அவருக்குப் பயப்படுகிற சிறியோரும் பெரியோருமானவர்களே, நீங்கள் யாவரும் அவரைத் துதியுங்கள்” (வெளி.19:5) சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் தேவனைத் துதித்து ஆராதிக்கும் அனைத்து திருச்சபைகளுக்காகவும், சிறுவர் மற்றும் வாலிபர்கள் மத்தியில் நடைபெறும் ஊழியங்கள், கிராமங்கள் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியங்களுக்காக ஜெபம் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்