இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 ஏப்ரல் 18 ஞாயிறு

அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அநுதினமும் தரித்திருந்து .. தேவனைத் துதித்து, ஜனங்களெல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் (அப்.2:46,47) அனைத்து திருச்சபை ஊழியர்கள்-விசுவாசிகள் இவர்களிடத்தில் ஒருமனமும் ஐக்கியமும் பெருகி, ஏற்றதாழ்வுகள் நீங்குவதாலே இரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் அநுதினமும் சபையில் சேர்க்கப்படத் தக்கதாக மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 ஏப்ரல் 17 சனி

அநேகம்பேரைக் கொண்டாகிலும், கொஞ்சம்பேரைக் கொண்டாகிலும், ரட்சிக்கக் கர்த்தருக்கு தடையில்லை (1சாமு.14:6) பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து ஊழியர்களை அக்கினி ஜூவாலைகளாக பயன்படுத்தவும் 1.82 சதவீதமான கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்துவின் சேனைவீரர்களாய் சாட்சிகளாய் வாழ, சபைகள் எழுப்புதலைடய பாரத்தோடு ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 ஏப்ரல் 16 வெள்ளி

அவரைக் குறித்துக் கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்? (ரோம. 10:14) இந்தியாவில் பேசப்படும் 1652 மொழிகளில் இன்னமும் மொழிபெயர்க்கப்படாத மொழிகளில் முழு வேதாகமமும், புதிய ஏற்பாடும் மொழிபெயர்க்கப்பட எடுத்து வரும் அனைத்து பிரயாசங்களை கர்த்தர் வாய்க்கப்பண்ண, இப்பணிக்கு அநேக ஊழியர்கள் எழும்ப, தடைகள் நீங்க ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்