இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மார்ச் 31 செவ்வாய்

அல்லேலூயா, கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது (சங்.106:1) இம்மாதத்தில் கர்த்தர் நம்மோடிருந்து நமது தேவைகளைச் சந்தித்தார். தேவனருளிய பாதுகாப்பிற்காக, சமாதானத்திற்காக அற்புதமான வழி நடத்துதலுக்காக முழுமனதோடும், முழுப்பெலத்தோடும் நன்றி சொல்லி அவரை மகிமைப்படுத்துவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மார்ச் 30 திங்கள்

…உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் (மத்.28:20) கடந்த நாட்களிலும் சத்தியவசன முன்னேற்றப் பணிகளை அநேக இடங்களில் செய்வதற்கு தேவன் அளித்த வாய்ப்பிற்காக நன்றி செலுத்தி, இவ்வாண்டிலும் முன்னேற்றப் பணிகளை செய்வதற்கு அநுகூலமான வாசலை தேவன் திறந்தருள வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மார்ச் 29 ஞாயிறு

வட இந்தியாவில் நடைபெறும் அனைத்து ஊழியங்களுக்காக, ஆலயம் இல்லாத இடங்களிலும் சிறு குழுக்களாக கூடி ஆராதிக்கிற ஆராதனைகளில் ஆவியானவர் பலத்த கிரியை நடப்பிக்க, அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் கர்த்தருடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்