இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 ஜனவரி 20 திங்கள்

விழுகிற யாவரையும் தாங்கி, மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கிவிடுகிற தேவன்(சங்.145:14)தாமே கடன் பாரத்தினால் மனமடிவாகியுள்ள குடும்பங்களுக்கு உதவி செய்து அவர்கள் அவற்றிலிருந்து விடுபடவும், குறைவுகளை எல்லாம் தமது மகிமையின் ஐசுவரியத்தாலே கர்த்தர் சந்திக்கவும் பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 ஜனவரி 19 ஞாயிறு

தேவசபையிலே தேவன் எழுந்தருளியிருக்கிறார்; தேவர்களின் நடுவிலே அவர் நியாயம் விசாரிக்கிறார் (சங்.82:1) இந்நாட்களில் திருச்சபைகளின் ஐக்கியத்திற்காகவும் சுவிசேஷ பாரம் மக்கள் உள்ளத்தில் ஊற்றப்பட நற்செய்தி ஊழியங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கும் இளம் தலைமுறையினர் எழும்புவதற்கும் மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 ஜனவரி 18 சனி

இந்நாள் நற்செய்தி அறிவிக்கும்; நாம் மவுனமாயிருந்து .. காத்திருந்தால் குற்றம் நம்மேல் சுமரும் (2இரா.7:9) இக்கிருபையின் நாட்களில் நற்செய்தி ஊழியர்கள் அனைவரது நல்ல சுகத்திற்காகவும், அனைத்து மிஷெனரி இயக்கங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து மிஷெனரிகளின் தேவைகளில் அவர்களோடிருந்து வழிநடத்தவும் பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்