இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

1 2 3 911

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 அக்டோபர் 22 திங்கள்

நீ இந்தக்காலத்திலே மவுனமாயிருந்தால், யூதருக்குச் சகாயமும் இரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும் (எஸ்தர்4:14) தங்கள் ஜீவனை பணயம் வைத்து ஊழியம் செய்யும் வட இந்திய மிஷனெரிகள் ஒவ்வொருவரையும் எதிரிகளின் தாக்குதல்களிலிருந்து கர்த்தர் அற்புதமாய் பாதுகாக்கவும், இரட்சிக்க வல்லமையுள்ள கர்த்தரை அவர்கள் அறிந்துகொள்வதற்கும் மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 அக்டோபர் 21 ஞாயிறு

உங்கள் கைகளைப் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு நேராக எடுத்து, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள்” (சங்.134:2) இந்த நாளிலும் திருச்சபைகளுக்குள்ளே ஒருமனம், அன்பு, பரஸ்பரம் காணப்படவும், திருச்சபையின் ஐக்கியத்தை ஒழுங்கை சிதைக்க எண்ணுகிற எதிரியாகிய பிசாசின் சூழ்ச்சிகள் தந்திரங்கள் ஒன்று மில்லாமல் அவமாகிப் போவதற்கும் மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 அக்டோபர் 20 சனி

இலங்கையில் நடைபெறும் சத்தியவசன ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும், அப்பொழுது அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தைத் தேட … அலைந்து திரிந்தும் அதைக் கண்டடையாமற் போவார்கள் (ஆமோஸ் 8:12) இப்படிப்பட்ட நாள் சமீபித்திருப்பதால் அந்த நாட்களுக்கு முன்னதாக கர்த்தருடைய வசனத்தால் மக்களுடைய இருதயம் நிரப்பப்பட பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

1 2 3 911
சத்தியவசனம்