இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 செப்டம்பர் 17 திங்கள்

உமது மகிமை பூமியனைத்தின்மேலும் உயர்ந்திருப்பதாக (சங்.108:5) வேதாகமத்திற்கு திரும்புக செகந்திராபாத் தலைமை அலுவலகத்திற்காகவும், Associate Director Rev.அனில்குமார் அவர்களுக்காகவும், ஊழியத்தின் முன்னேற்றப் பணிகள், வானொலி பணி மற்றும் பத்திரிக்கை ஊழியங்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்பட ஜெபம் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 செப்டம்பர் 16 ஞாயிறு

“கர்த்தாவே, நான் துதியின் சத்தத்தை தொனிக்கப்பண்ணி. உம்முடைய அதிசயங்களையெல்லாம் விவரிப்பதற்காக … உம்முடைய பீடத்தைச் சுற்றிவருகிறேன்”(சங்.26:6,7) இந்த நாளிலும் தேவபிள்ளைகள் கூடி ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு இடங்களிலும் தேவ மகிமை இறங்கிவரவும், பரிசுத்த தேவனை பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே தொழுதுகொள்வதற்கும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 செப்டம்பர் 15 சனி

சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப்போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன் (யோவா.14:27) பல்வேறு பிரச்சனைகளால் சமாதானமில்லாமல் இருக்கும் குடும்பங்களுக்காக, பிரிந்திருக்கும் பெற்றோர் – பிள்ளைகள், கணவன் – மனைவி இவர்கள் சமாதானமாகி சேர்ந்து வாழ பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்