இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 17 புதன்

வேதாகமத்திற்கு திரும்புக செகந்திராபாத் தலைமை அலுவலகத்திற்காக அங்கு நடைபெற்றுவரும் அனைத்து ஊழியங்களுக்காக, Associate Director Rev.அனில்குமார் அவர்களுக்காகவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 16 செவ்வாய்

யூதா கோத்திரத்துச் சிங்கமும், தாவீதின் வேருமான (வெளி.5:5) சர்வவல்லமையுள்ள தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்தும் பாடல்களடங்கிய சத்தியவசன பாடல் சிடிக்களையும் செய்தி சிடிக்களையும் ஏராளமானோர் வாங்கி பிரயோஜனமடையவும், அவர்கள் குடும்பமாக தேவனுடைய நன்மையை சுதந்தரித்துக்கொள்வதற்கும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 15 திங்கள்

“முன்னே தூரமாயிருந்த நம்மை கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே சமீபமாக்கின” (எபேசி.2:13) தேவன் தாமே குடிப்பழக்கத்திலுள்ள நபர்களை இரட்சித்திடவும், குடும்பங்களில் மெய்சமாதானத்தைத் தந்தருளவும் வேண்டுல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்