வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2017 டிசம்பர் 17 ஞாயிறு

கர்த்தரை நான் என் வாயினால் மிகவும் துதித்து, அநேகர் நடுவிலே அவரைப் புகழுவேன். (சங்.109:30)
வேதவாசிப்பு: ஆமோஸ்.7-9 | வெளிப்படுத்தல்.8

வாக்குத்தத்தம்: 2017 டிசம்பர் 16 சனி

நான் உயிரோடிருக்கு மட்டும் என் கர்த்தரைப் பாடுவேன். (சங்.104:33)
வேதவாசிப்பு: ஆமோஸ். 4-6 | வெளிப்படுத்தல்.7

வாக்குத்தத்தம்: 2017 டிசம்பர் 15 வெள்ளி

…. கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான். (நீதி.29:25)
வேதவாசிப்பு: ஆமோஸ். 1-3 | வெளிப்படுத்தல்.6

சத்தியவசனம்