வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 18 புதன்

அவர் நம்மில் ஒருவருக்கும் தூரமானவரல்லவே. ஏனெனில் அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம், அசைகிறோம், இருக்கிறோம். (அப்.17:27,28)
வேதவாசிப்பு: நெகேமியா.13 | அப்போ.17

வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 17 செவ்வாய்

தேவன் தங்களுக்கு மகா சந்தோஷத்தை உண்டாக்கினதினால் மகிழ்ச்சியாயிருந்தார்கள். (நெகே. 12:43)
வேதவாசிப்பு: நெகேமியா. 11,12 | அப்போ.16:25-40

வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 16 திங்கள்

பவுல் சொல்லியவைகளைக் கவனிக்கும்படி கர்த்தர் லீதியாள் இருதயத்தைத் திறந்தருளினார். (அப்.16:14)
வேதவாசிப்பு: நெகேமியா.9,10 | அப்போ.16:1-24

சத்தியவசனம்