வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2018 மார்ச் 22 வியாழன்

கர்த்தர் உனக்குத் தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தைத் திறப்பார். (உபா.28:12)
வேதவாசிப்பு: உபாகமம்.27,28 | லூக்கா.2:36-52

வாக்குத்தத்தம்: 2018 மார்ச் 21 புதன்

உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவிப்போகும் என்றான். (லூக்.2:35)
வேதவாசிப்பு: உபாகமம்.24-26 | லூக்கா.2:1-35

வாக்குத்தத்தம்: 2018 மார்ச் 20 செவ்வாய்

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பொருத்தனை பண்ணியிருந்தால், அதைச் செலுத்தத் தாமதஞ் செய்யாதே. (உபா.23:21)
வேதவாசிப்பு: உபாகமம். 22,23 | லூக்கா.1:57-80

சத்தியவசனம்