வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2020 ஜனவரி 22 புதன்

(உபா.23:20)
கர்த்தர் நீ கையிடும் வேலையிலெல்லாம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி உன் சகோதரன் கையிலே வட்டி வாங்காயாக.
யாத்திராகமம் 1-3 | மத்தேயு 15:1-28

சத்தியவசனம்