வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 24 வியாழன்

கர்த்தர் பள்ளத்தாக்குகளின் தேவனாயிராமல், மலைகளின் தேவனாயிருக்கிறார். (1இரா.20:28)
வேதவாசிப்பு: 1இராஜாக்கள்.20,21 | யோவான்.7:1-13

வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 23 புதன்

ஜனங்களெல்லாரும் … முகங்குப்புற விழுந்து; கர்த்தரே தெய்வம், கர்த்தரே தெய்வம் என்றார்கள். (1இரா.18:39)
வேதவாசிப்பு: 1இராஜாக்கள்.18,19 | யோவான்.6:60-71

வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 22 செவ்வாய்

நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்றார். (யோவா.6:51)
வேதவாசிப்பு: 1இராஜாக்கள்.16,17 | யோவான்.6:22-59

சத்தியவசனம்