வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 14 சனி

புறஜாதியான அனைவரும் … இந்தக் கிரியை எங்கள் தேவனால் கைகூடி வந்ததென்று அறிந்தார்கள். (நெகேமி.6:16)
வேதவாசிப்பு: நெகேமியா. 4-6 | அப்போ.15:1-18

வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 13 வெள்ளி

நாம் அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாய்த் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கவேண்டும். (அப்.14:22)
வேதவாசிப்பு: நெகேமியா. 1- 3 | அப்போ.14

வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 12 வியாழன்

நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அறிக்கையிட்டு, அவருடைய பிரியத்தின்படியே செய்யுங்கள். (எஸ்றா 10:11)
வேதவாசிப்பு: எஸ்றா. 10 | அப்போ.13:40-52

சத்தியவசனம்