வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 18 செவ்வாய்

தேவன் அருளிய சொல்லிமுடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். (2கொரி.9:15)
வேதவாசிப்பு: உன்னத. 6-8 | 2கொரி.9

வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 17 திங்கள்

அவருடைய கண்கள் தண்ணீர் நிறைந்த நதிகளின் ஓரமாய்த் தங்கும் புறாக்கண்களுக்கு ஒப்பானவைகளாயிருக்கிறது. (உன்னத.5:12).
வேதவாசிப்பு: உன்னத. 1-5 | 2கொரி.8

வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 16 ஞாயிறு

… எல்லா அசுசியும் நீங்க, நம்மைச் சுத்திகரித்துக்கொண்டு, பரிசுத்தமாகுதலைத் தேவ பயத்தோடே பூரணப் படுத்தக்கடவோம்.(2கொரி.7:1)
வேதவாசிப்பு: பிரச.10-12 | 2கொரி.7

சத்தியவசனம்