வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2018 அக்டோபர் 15 திங்கள்

நீங்கள் … தேவனுக்கு முன்பாகப் பிழையற்ற பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படி உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக. (1தெச.3:13)
வேதவாசிப்பு: எரேமி. 8-10 1தெசலோனி.3

வாக்குத்தத்தம்: 2018 அக்டோபர் 13 சனி

உங்கள் அக்கிரமங்கள் இவைகளை விலக்கி, உங்கள் பாவங்கள் உங்களுக்கு நன்மையை வரவொட்டாதிருக்கிறது. (எரேமி.5:25)
வேதவாசிப்பு: எரேமி.4,5 | 1தெசலோனி.1

சத்தியவசனம்