வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: மே 8 ஞாயிறு

கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்; எல்லாத் தேவர்களிலும் பயப்படத்தக்கவர் அவரே. (1நாளா. 16:25)

சத்தியவசனம்