வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 1 திங்கள்

இம்மானுவேல் என்பதற்குத் தேவன் நம்மோடிருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம். (மத்.1:23)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 1,2, | மத்தேயு 1

சத்தியவசனம்