வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 3 புதன்

மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளைக் கொடுங்கள். (மத்.3:8)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 6-8 | மத்தேயு 3

சத்தியவசனம்