வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 6 சனி

நான் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன்; நீ எனக்கு முன்பாக நடந்துகொண்டு உத்தமனாயிரு. (ஆதி. 17:1)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 15-17 | மத்தேயு.5:31-48

சத்தியவசனம்