வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 7 ஞாயிறு

முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். (மத்.6:33)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 18,19 | மத்தேயு 6

சத்தியவசனம்