வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 8 திங்கள்

கர்த்தர் தாம் உரைத்தபடியே சாராளுக்குச் செய்தருளினார். (ஆதி.21:1)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 20-22 | மத்தேயு 7

சத்தியவசனம்