ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 6 சனி

“அவர்களைத் தண்ணீருள்ள நதிகளண்டைக்கு இடறாத செம்மையான வழியிலே நடக்கப் பண்ணுவேன்” (எரேமி.31:9) என்று வாக்குப்பண்ணின ஆண்டவர் சுகவீனத்தோடு உள்ள  நபர்களது வேதனைகளை முற்றிலும் நீக்கி அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கட்டளையிட  வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்