ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 8 திங்கள்

சத்தியவசன மாதாந்திர வெளியீடுகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திடவும் பத்திரிக்கைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசுகிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வளரவும், மறு அச்சுப்பதிப்பு செய்யப்பட வேண்டிய பணத்தேவைகளை தேவன்தாமே சந்தித்தருளவும் மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்