வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 11 வியாழன்

மகளே, திடன்கொள், உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றார். (மத்.9:22)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 27,28 | மத்தேயு.9:18-38

சத்தியவசனம்