வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 12 வெள்ளி

இப்பொழுது கர்த்தரைத் துதிப்பேன் என்று சொல்லி, அவனுக்கு யூதா என்று பேரிட்டாள். (ஆதி.29:35)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 29,30 | மத்தேயு.10:1-23

சத்தியவசனம்