ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 11 வியாழன்

“உம்முடைய சத்தியத்திலே என்னை நடத்தி, என்னைப் போதித்தருளும்” (சங்.25:5) என்ற வாக்குப்படி அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்களை தியானிக்கும் ஒவ்வொருவரையும் சத்திய ஆவியானவரே போதித்து நடத்தவும், தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்களுக்காகவும் பாரத்துடன் ஜெபம் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்