வாக்குத்தத்தம்: 2019 அக்டோபர் 11 வெள்ளி

… போதகரே, நீர் சொன்னது சத்தியம்; ஒரே தேவன் உண்டு, அவரைத் தவிர வேறொரு தேவன் இல்லை (மாற்.12:32).
ஏசாயா 65,66 | கொலோசெயர் 3

சத்தியவசனம்