வாக்குத்தத்தம்: 2019 அக்டோபர் 12 சனி

ஆண்டவரே நீர் மனவுருக்கமும், பூரண கிருபையும் சத்தியமுமுள்ள தேவன் (சங்.86:15).
எரேமியா 1-3 | கொலோசெயர் 4

சத்தியவசனம்