வாக்குத்தத்தம்: 2019 அக்டோபர் 13 ஞாயிறு

அவருடைய வசனம் அதிகாரமுள்ளதாயிருந்தபடியால் அவருடைய போதகத்தைக் குறித்து அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் (லூக்.4:32).
எரேமியா 4,5 | 1தெசலோனிக்கேயர் 1

சத்தியவசனம்