வாக்குத்தத்தம்: 2019 அக்டோபர் 10 வியாழன்

சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைக்கும், நீதி வானத்திலிருந்து தாழப்பார்க்கும் (சங்.85:11).
ஏசாயா 62-64 | கொலோசெயர் 2

சத்தியவசனம்