ஜெபக்குறிப்பு: 2019 அக்டோபர் 10 வியாழன்

உங்கள் கிரியையையும் … தமது நாமத்திற்காகக் காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்து விடுகிறதற்கு தேவன் அநீதியுள்ளவரல்லவே (எபி.6:10) நீதியுள்ள தேவன் சத்தியவசன ஊழியத்தின் பிரதிநிதிகளாக செயல்பட்டு வரும் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு வேண்டிய நல்ல சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தை தந்து வழி நடத்தவும் அவர்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்