வாக்குத்தத்தம்: 2019 நவம்பர் 10 ஞாயிறு

வாசல்களே, உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்; அநாதி கதவுகளே, உயருங்கள்; மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் (சங்.24:7).
எசேக்கியேல் 14,15 | எபிரெயர் 7

சத்தியவசனம்