வாக்குத்தத்தம்: 2019 நவம்பர் 11 திங்கள்

நீங்கள் … கிருபைக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது (ரோம.6:14).
எசேக்கியேல் 16 | எபிரெயர் 8

சத்தியவசனம்