வாக்குத்தத்தம்: 2019 நவம்பர் 8 வெள்ளி

உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு நன்மையை வழங்காதிரார் (சங்.84:11).
எசேக்கியேல் 11,12 | எபிரெயர் 5

சத்தியவசனம்