வாக்குத்தத்தம்: 2019 நவம்பர் 9 சனி

ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் (எபேசி.5:9).
எசேக்கியேல் 13 | எபிரெயர் 6

சத்தியவசனம்