வாக்குத்தத்தம்: 2019 டிசம்பர் 3 செவ்வாய்

பலத்த கையினாலும், ஓங்கிய புயத்தினாலும், உங்களை ஆளுவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் (எசேக்.20:33).
தானியேல் 6 | 1யோவான் 2

சத்தியவசனம்