ஜெபக்குறிப்பு: 2019 டிசம்பர் 3 செவ்வாய்

அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும், இல்லாதவைகளையும், தேவன் தெரிந்துகொண்டார் (1கொரி.1:28) சர்வஞானம் உள்ள தேவன்தாமே பங்காளர் குடும்பங்களிலே நிரந்தர வேலைக்காக, வேலையில் இடமாற்றம் மற்றும் பணி உயர்வு போன்ற காரியங்களுக்காக முயற்சித்துவரும் யாவருக்கும் உதவி செய்திட பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்