ஜெபக்குறிப்பு: 2019 டிசம்பர் 14 சனி

கர்த்தர்தாமே உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை (உபா.31:8) வேதாகமத்திற்கு திரும்புக செகந்திராபாத் தலைமை அலுவலகப் பணிகளுக்காக, Associate Managing Director. Rev.அனில் குமார் அவர்கள் ஊழியத்தின் முன்னேற்றப்பணிக்கு எடுக்கும் அனைத்து பிரயாசங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்