வாக்குத்தத்தம்: 2020 ஜனவரி 17 வெள்ளி

(2கொரி.9:7)
அவனவன் விசனமாயுமல்ல, கட்டாயமாயுமல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்கக்கடவன்.
ஆதியாகமம் 41,42 | மத்தேயு 13:1-23

சத்தியவசனம்