வாக்குத்தத்தம்: 2020 ஜனவரி 14 செவ்வாய்

(யோவான் 10:9)
நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால், அவன் இரட்சிக்கப்படுவான்.
ஆதியாகமம் 33-35 | மத்தேயு.11

சத்தியவசனம்