வாக்குத்தத்தம்: 2020 ஜனவரி 15 புதன்

(மத்.7:14)
ஜீவனுக்குப் போகிற வாசல் இடுக்கமும், வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது.
ஆதியாகமம் 36,37 | மத்தேயு 12:1-21

சத்தியவசனம்