வாக்குத்தத்தம்: 2020 ஜனவரி 16 வியாழன்

(அப்.20:35)
வாங்குகிறதைப்பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம்….
ஆதியாகமம் 38-40 | மத்தேயு 12:22-50

சத்தியவசனம்