ஜெபக்குறிப்பு: 2020 பிப்ரவரி 14 வெள்ளி

கர்த்தர் என்னை இரட்சிக்க வந்தார்; ஆகையால் எங்கள் ஜீவநாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே கீதவாத்தியங்களை வாசித்துப்பாடுவோம் (ஏசா.38:20) துதிக்குப் பாத்திரராகிய தேவாதி தேவனை உயர்த்திப்பாடும் பாடல்கள் அடங்கிய சத்தியவசன பாடல் சிடிக்கள் மற்றும் செய்தி சிடிக்கள் திரளான மக்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும்படி வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்