ஜெபக்குறிப்பு: 2020 பிப்ரவரி 15 சனி

உமது நாமத்தினிமித்தம் எனக்கு வழிகாட்டி, என்னை நடத்தியருளும் (சங்.31:3) அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்களை எழுதிவரும் சகோதர சகோதரிகளை கர்த்தர் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி வல்லமையாய் பயன்படுத்தவும், தியானங்கள் அனுதின வாழ்க்கையில் தேவனை அறிகிற அறிவில் வளருவதற்கு உதவியாயிருக்கவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்