வாக்குத்தத்தம்: 2020 பிப்ரவரி 15 சனி

நீ இளைப்பாறிக்கொண்டிருந்து, நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்தர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய். (தானி.12:13)
லேவியராகமம் 14 | மத்தேயு 28

சத்தியவசனம்