வாக்குத்தத்தம்: 2020 பிப்ரவரி 12 புதன்

நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாயிருக்கிறபடியினால் உன்னை என் வாயினின்று வாந்தி பண்ணிப்போடுவேன். (வெளி.3:16)
லேவியராகமம் 8,9 | மத்தேயு 27:1-26

சத்தியவசனம்