வாக்குத்தத்தம்: 2020 பிப்ரவரி 13 வியாழன்

நெறிதவறினவர்கள் மிகுதியும் வதை செய்கிறார்கள்; அவர்கள் எல்லாரையும் நான் தண்டிப்பேன். (ஓசியா 5:2)
லேவியராகமம் 10,11 | மத்தேயு 27:27-45

சத்தியவசனம்