வாக்குத்தத்தம்: 2020 பிப்ரவரி 14 வெள்ளி

நீங்கள் உங்கள் வழிகளையும், உங்கள் கிரியைகளையும் சீர்ப்படுத்தி, ….கர்த்தருடைய சத்தத்தைக் கேளுங்கள். (எரே.26:13)
லேவியராகமம் 12,13 | மத்தேயு.27:46-66

சத்தியவசனம்