வாக்குத்தத்தம்: 2020 மார்ச் 25 புதன்

அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களைச் சிலுவையின்மேல் சுமந்தார். (1பேதுரு 2:24)
உபாகமம் 33,34 | லூக்கா 04:01-30

சத்தியவசனம்