வாக்குத்தத்தம்: 2020 மார்ச் 26 வியாழன்

மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய துக்கங்களைச் சுமந்தார். (ஏசா.53:4)
யோசுவா 1,2 | லூக்கா 04:31-44

சத்தியவசனம்