வாக்குத்தத்தம்: 2020 மார்ச் 27 வெள்ளி

நானே நல்ல மேய்ப்பன்: நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காகத் தன் ஜீவனைக் கொடுக்கிறான். (யோவான் 10:11)
யோசுவா 3,4,5 | லூக்கா 05:01-16

சத்தியவசனம்