ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மார்ச் 26 வியாழன்

அப்படியே என் .. வசனம் .. நான் விரும்புகிறதைச் செய்து, நான் அதை அனுப்பின காரியமாகும்படி வாய்க்கும் (ஏசா.55:11) இவ்வாக்குப்படியே ஹிந்தி மொழி வானொலி நிகழ்ச்சிகளையும் இலக்கிய பணிகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும் இவ்வூழியத்தின் பொறுப்பாளர் சகோ.ஆபிரகாம் ஜஸ்டஸ் அவர்களுக்காகவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்