வாக்குத்தத்தம்: 2020 மே 24 ஞாயிறு

கர்த்தரைத் துதித்து, அவருடைய நாமத்தைப் பிரஸ்தாபமாக்குங்கள். (சங்.105:1)
1இராஜாக்கள் 20,21 | யோவான் 7:1-13

சத்தியவசனம்