வாக்குத்தத்தம்: 2020 மே 21 வியாழன்

இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எழுந்தருளிப்போனாரோ, அப்படியே மறுபடியும் வருவார். (அப்.1:11)
1இராஜாக்கள் 14,15 | யோவான் 6:1-21

சத்தியவசனம்