வாக்குத்தத்தம்: 2020 மே 22 வெள்ளி

எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்? (எரே.17:9)
1இராஜாக்கள் 16,17 | யோவான்.6:22-59

சத்தியவசனம்