வாக்குத்தத்தம்: 2020 மே 23 சனி

நீர் எனக்குப் பயங்கரமாயிராதேயும்; தீங்குநாளில் நீரே என் அடைக்கலம். (எரே.17:17)
1இராஜாக்கள் 18,19 | யோவான் 6:60-71

சத்தியவசனம்