ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மே 23 சனி

சத்தியவசன இலக்கிய பணிகளை தேவன்தாமே ஆசீர்வதித்து சத்தியவசனம் மற்றும் தியான நூல் ஆகிய இருமாத இதழ்கள் வாயிலாக செவ்வையும் சத்தியமுமான இந்த வாக்கியங்களை மக்கள் அறிந்துகொள்வதற்கும், மேலும் பல புதிய புத்தகங்களை வெளியிடுவதற்கு உள்ள தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கும் பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்