வாக்குத்தத்தம்: 2020 நவம்பர் 22 ஞாயிறு

….அவர்களுடைய விண்ணப்பம் அவருடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் வந்து எட்டினது. (2நாளா.30:27)
எசேக்கியேல் 37,38; யாக்கோபு 4

சத்தியவசனம்